ضمانت ها و شرایط مرجوعی کالا

شرایط مرجوعی کالا :

۱- ایراد در دوخت کالا شامل : نخ پارگی و در رفتگی در دوخت کالا

۲- ایرادات چاپ و رنگ در پارچه محصول شامل : چاپ نشدن قسمتی از پارچه و یا دو رنگی ان

۳- ایرادات سایز کالا و عدم تطابق با ابعاد  استاندارد شرکت

ضمانت ها :

با رعایت دستور شستشوی اعلام شده از طرف شرکت از نظر دمای اب  و عدم استفاده از مواد شوینده انزیم دار  ، با توجه به این که ثبات رنگ و ثبات شستشویی تمامی کالا ها در حد استاندارد میباشد ،ضمانت ۱۵ بار شستشو و یا ۳ ماه استفاده مداوم را خواهد داشت